menu x

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Čl. 1.: Preambule

  1. Zhotovitel uzavírá se svými obchodními partnery (zadavateli) jednotlivé smlouvy o dílo nebo smlouvy o poskytování služeb. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé takové jednotlivé smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a zadavatelem. Uzavřením smlouvy o dílo nebo smlouvy o poskytování služeb se zhotovitelem zadavatel stvrzuje znalost těchto obchodních podmínek a souhlas s jejich zněním.
  2. Zadavatelem se rozumí každá osoba, která je smluvním partnerem zhotovitele ze smlouvy o dílo, smlouvy o poskytování služeb, nebo každá osoba, která zadá zadavateli objednávku služeb.
  3. Zadavatel může použít poptávkový formulář nebo poptávku služeb zhotoviteli. Poptávka netvoří smluvní vztah mezi oběma stranami, přesto zadavatel bere na vědomí, že tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé nabídky zhotovitele.
  4. Zhotovitel může trvat na uzavření smlouvy u notáře. V takovém případě zadavatel tento způsob uzavření smlouvy akceptuje, přičemž nese polovinu nákladů s tímto úkonem spojených.
  5. V případě, že zadavatel uzavře se zhotovitelem závaznou objednávku na dílo nebo služby, je tato objednávka považována rovněž za smlouvu o dílo nebo smlouvu o poskytování služeb podle bodu 1 tohoto článku všeobecných obchodních podmínek.
  6. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají vůči smlouvě o dílo, nebo smlouvě o poskytování služeb rozšiřující charakter, proto pro všechny body těchto podmínek platí ustanovení „pokud není ve smlouvě řečeno jinak“.
  7. Zhotovitel může zadavateli poskytovat a/nebo dodávat zboží a/nebo služby, které může zadavatel objednat a/nebo čerpat prostřednictvím specializovaných webových stránek a/nebo e-shopů poskytovatele. V takovém případě se na tyto služby a/nebo zboží prioritně vztahují obchodní podmínky uvedené na tom onom specializovaném webu a/nebo e-shopu, na kterých může zadavatel dotčené zboží a/nebo služby objednat a/nebo čerpat. Tyto obchodní podmínky mají vůči obchodním podmínkám na specializovaných webech a/nebo e-shopech zhotovitele rozšiřující charakter, proto pro všechny body těchto podmínek platí ustanovení „pokud není ve specializovaných obchodních podmínkách  řečeno jinak“.
 2. Čl. 2.: Předmět plnění

  1. Předmět plnění je specifikován v uzavřené smlouvě a jejích přílohách. Cokoliv, co není zmíněno a specifikováno v uzavřené smlouvě a jejích přílohách, netvoří předmět plnění ani jeho část.
  2. Dodatkem ke smlouvě může být sjednána změna předmětu plnění.
  3. Za změnu předmětu plnění se považuje jakákoliv změna struktury či vzhledu díla, jakákoliv změna či doplnění funkce nebo principu díla, jakákoliv změna provozních podmínek umožňujících funkci díla a jakékoliv jiné doplnění díla, které bude součástí plnění zhotovitele.
  4. Dodatek ke smlouvě vejde v platnost pracovním dnem, kdy si obě strany prokazatelně navzájem sdělí souhlas s takovým dodatkem, přičemž zhotovitel má právo se dožadovat písemného souhlasu zadavatele. Za potvrzení prokazatelného sdělení souhlasu druhé straně může být považována e-mailová nebo poštovní zpráva, přičemž není nutné dokládat, že tuto zprávu druhá strana četla nebo obdržela. Doba, po kterou je uskutečňována změna předmětu plnění, se připočítává k termínu dodání díla podle bodu 4 článku 3 těchto podmínek.
  5. Změnou předmětu plnění může být změněn termín dodání díla.
  6. Změnou předmětu plnění může být vyloučen pevný termín dodání díla.
  7. Změnou předmětu plnění může být určen termín revize.
  8. Změnou předmětu plnění může být upravena cena díla.
  9. Předmět plnění nezavazuje zhotovitele k žádným pracím s obsahem předmětu plnění, které tím ani nejsou součástí předmětu plnění, pokud v dodatku ke smlouvě není výslovně takováto povinnost zmíněna, nebo pokud plnění obsahu netvoří samotný předmět plnění. Taková povinnost by musela být stanovena konkrétně a prokazatelně na konkrétní formu obsahu a konkrétní práce s obsahem předmětu plnění, jinak platí, že zhotoviteli nevznikají ani ze smlouvy ani z dodatku žádné povinnosti pro práci s obsahem. Obsahem předmětu plnění se rozumí jakékoliv texty kromě textů funkčních, které jsou součástí obslužných prvků díla, jakékoliv obrázky, filmy, zvuky a jiná multimédia, pokud nejsou součástí schválené podoby díla nebo netvoří jeho funkční součásti. Za práci s obsahem se považuje vytváření, jakákoliv změna nebo jakákoliv úprava obsahu. Za práci s obsahem se nepovažuje implementace obsahu do díla, avšak, pokud dílo obsahuje funkční prvky umožňující takovou implementaci provádět zadavateli, známé též jako redakční systém, považuje se za práci s obsahem i jeho implementace či zavedení do díla.
 3.  Čl. 3.: Termín dodání díla nebo poskytnutí služeb

  1. Termín zhotovení a dodání díla je ukotven ve smlouvě o dílo, nebo v jejím dodatku. Pokud je předmětem plnění služba / služby, platí, že je termín plnění stanoven ve smlouvě o poskytování služeb nebo v jejím dodatku.
  2. Dodatkem ke smlouvě může být sjednána změna termínu dodání díla nebo plnění služeb.
  3. Termín dodání díla je určen celým počtem pracovních dní doby plnění. Tato doba začíná běžet pracovním dnem následujícím po dni podpisu smlouvy o dílo.
  4. Termín dodání díla se prodlužuje o dobu, po kterou jsou práce na díle přerušeny z důvodu změny předmětu plnění. Tato doba je zaokrouhlována na celé pracovní dny, přičemž nejkratší taková doba je jeden pracovní den. Tato doba, o kterou se prodlužuje termín dodání díla, je ukončena pracovním dnem následujícím po dni podpisu dodatku ke smlouvě se změnou předmětu plnění oběma stranami. Pokud je předmětem plnění služba vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb, a termín plnění je stanoven jako perioda, platí, že se tento termín nijak nemění, pokud není v dodatku o změně předmětu plnění stanoveno jinak. Předmětem plnění jsou v takovém případě služby, které není možno kvantifikovat věcně, jako je tomu například v případě předmětu plnění ze smlouvy o dílo.
  5. Termín dodání díla se prodlužuje o dobu, po kterou je prováděna revize díla zadavatelem, na pokyn zadavatele nebo za asistence a souhlasu zadavatele, nebo podle změny předmětu plnění. Tato doba, o kterou se prodlužuje termín dodání díla, je zaokrouhlena na celé pracovní dny, přičemž nejkratší taková doba je jeden pracovní den. Tato doba je ukončena pracovním dnem následujícím po dni ukončení revize.
  6. Termín dodání díla se prodlužuje o dobu, po kterou nemohlo dojít k plnění díla zaviněním zadavatele, například nedodáním požadovaných podkladů ze strany zadavatele, nesplněním provozních podmínek nutných k funkci díla ze strany zadavatele, neposkytnutím potřebné součinnosti ze strany zadavatele, nedodržením splatnosti nebo neplacením smluvní ceny či jejich částí, nebo jakýchkoliv dalších okolností zaviněných či ovlivněných zadavatelem, které mohou vést ke ztížení nebo znemožnění podmínek pro funkci díla, nebo plnění ze strany zhotovitele. Tato doba se zaokrouhluje na celé pracovní dny, přičemž nejkratší taková doba je jeden pracovní den. Tato doba, o kterou se prodlužuje termín dodání díla, je ukončena pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém pominou tyto okolnosti zaviněné nebo ovlivněné zadavatelem.
  7. Termín dodání díla se prodlužuje o dobu, po kterou se vyskytnou vnější vlivy znemožňující nebo ztěžující plnění ze strany zhotovitele. Mezi takové vlivy se může počítat zejména:
   1. výpadek elektrické energie na 5 a více hodin v jednom pracovním dni,
   2. výpadek telekomunikačních služeb na 5 a více hodin v jednom pracovním dni,
   3. živelná pohroma, která svými účinky vyřadí z provozu provozovnu zhotovitele na 5 a více hodin v jednom pracovním dni,
   4. a další zhotovitelem neovlivnitelné skutečnosti, které mají za následek ztížení nebo znemožnění funkce díla nebo plnění ze strany zhotovitele na 5 a více hodin v jednom pracovním dni. Tato doba je zaokrouhlována na celé pracovní dny, přičemž nejkratší taková doba je jeden pracovní den. Tato doba, o kterou se prodlouží termín dodání díla je ukončena pracovním dnem následujícím po pracovním dni, kdy tyto vnější skutečnosti omezující nebo znemožňující plnění ze strany zhotovitele pominou.
  8. Pokud je termín dodání stanoven jako neurčitý, nebo jako termín dlouhodobého plnění a vyplývá ze smlouvy o poskytování služeb, je vyjádřen jako perioda odpovídající sjednané periodické splatnosti služeb jako např. den, týden, měsíc a pod. V takovém případě se termín plnění nijak neposouvá ani nemění, pokud taková změna není definována v dodatku o změně předmětu díla / plnění. Plnění ze strany zhotovitele je v takovém případě chápáno jako poskytování služeb za určený čas, které nejsou věcně kvalifikovány, jako je tomu např. u smlouvy o dílo. Takové služby probíhají kontinuálně a termín jejich ukončení nemá takovou důležitost jako je tomu u plnění konkrétního díla, proto v těchto podmínkách není v případě poskytování služeb brán ani zřetel na prodlužování termínů plnění. Výpadky plnění ze strany zhotovitele jsou po dohodě se zadavatelem na základě přesného časového vyčíslení odečteny od sjednané částky za periodické plnění.
 4. Čl. 4.: Forma plnění díla

  1. Formu plnění díla si určuje zhotovitel.
  2. V případě, že se vlivem změny předmětu plnění mohou změnit podmínky pro formu plnění díly, nebo, že z důvodu takové příčiny musí zhotovitel přímo změnit formu plnění díla, jež může zapříčinit změnu termínu plnění nebo změnu výsledné kvality díla, je zhotovitel povinen o takových okolnostech informovat zadavatele a tyto okolnosti ukotvit v dodatku o změně předmětu plnění. Doba, po kterou trvá jednání o změně předmětu plnění je považována za dobu, o kterou se prodlužuje termín dodání díla a plnění ze strany zhotovitele podle čl. 3 těchto všeobecných obchodních podmínek.
 5. Čl. 5.: Cena

  1. Cena díla je stanovena ve smlouvě o dílo, nebo v jejím dodatku. V případě, že se jedná o služby, cena služeb je stanovena ve smlouvě o poskytování služeb.
  2. V případě změny předmětu plnění je zhotovitel oprávněn zadavateli zaslat vyúčtování prací, které byly na díle vykonány. Takovéto vyúčtování může zhotovitel zadavateli zaslat nejdříve pracovní den následující po dni, kdy byl oběma stranami podepsán dodatek o změně předmětu plnění. Pokud je zadavatel s podpisem takového dodatku v prodlení delším než 3 pracovní dny, může zhotovitel zadavateli zaslat vyúčtování prací čtvrtý den po jednostranném podpisu dodatku o změně plnění.  Zadavatel se výslovně zavazuje k úhradě ceny podle vyúčtování ze strany zhotovitele. Doba, než zadavatel zhotoviteli uhradí cenu podle tohoto bodu se připočítává k době plnění a počítá se v celých pracovních dnech, přičemž nejkratší taková doba je jeden pracovní den. Doba končí pracovním dnem následujícím po dni, kdy je cena podle vyúčtování zhotoviteli zadavatelem prokazatelně uhrazena přípisem na účet zhotovitele nebo hotově proti dokladu.
  3. Zadavatel je povinen za předané dílo uhradit zhotoviteli sjednanou cenu.
  4. V případě změny předmětu plnění se za sjednanou cenu považuje cena vyplývající z dodatku o změně předmětu plnění.
  5. V případě přerušení, nebo předčasného ukončení smluvního vztahu mezi oběma stranami je cena upravena podle bodu 2 čl. 5 těchto obchodních podmínek.
  6. Veškeré ceny uváděné ve smlouvě o dílo a/nebo jejích přílohách, popř. ve smlouvě o poskytování služeb a/nebo v jejích přílohách jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty, pokud není výslovně uvedeno jinak.
  7. Cena je splatná na základě výzvy k platbě, nebo daňového dokladu vystavené/ho zhotovitelem. K ceně bude připočteno DPH v zákonem stanovené výši. Výzvy k platbě nebo daňové doklady budou vystavovány buď ve formě papírového dokladu, nebo elektronicky, a budou zasílány na zadavatelem uvedenou poštovní, nebo elektronickou adresu.
  8. Cena díla musí být uhrazena v době splatnosti daňového dokladu, nebo podle pokynů ve výzvě k platbě. Doba splatnosti počíná běžet dnem vystavení daňového dokladu, nebo výzvy k platbě. Uhrazením se rozumí den připsání částky na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu nebo příkazu k úhradě podle pokynů, např. se správným variabilním symbolem.
  9. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad nebo výzvu k platbě dnem předání díla, nebo dnem předání vyúčtování za proběhlé práce podle bodu 2 článku 4 těchto podmínek. Zhotovitel je oprávněn po zadavateli požadovat zálohu a na tuto zálohu zadavateli vystavit příkaz k úhradě a/nebo zálohovou fakturu. Povinnost zaplatit zálohu a výše zálohy je uvedena ve smlouvě o dílo a/nebo jejích dodatcích, popř. ve smlouvě o poskytování služeb a/nebo v jejich dodatcích. Povinnost zaplatit zálohu a její výše může být uvedena rovněž v nabídce zhotovitele, která může tvořit součást objednávky služeb nebo díla podle ustanovení čl. 1 těchto podmínek.
  10. V případě, že zadavatel neobdržel daňový doklad a/nebo příkaz k úhradě, nebo k němu má výhrady, je o tom povinen informovat zhotovitele nejpozději do pěti pracovních dnů od předání díla, předání dodatku o změně díla, předání vyúčtování nebo podepsání smlouvy / objednávky ze které vyplývá povinnost placení zálohy. Pokud tak neučiní, platí, že daňový doklad a/nebo příkaz k úhradě obdržel včas, a závazek z něj vyplývající uznává.
  11. V případě prodlení s uhrazením ceny se zadavatel zavazuje platit zhotoviteli smluvní pokutu (penále) z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, nejméně však 100 Kč za každý započatý den z prodlení. Tato smluvní pokuta (penále) se počítá za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po dni splatnosti, nebo dni kdy měla být nejpozději podle instrukcí částka uhrazena podle příkazu k úhradě až do dne platby včetně. V této pokutě nejsou zahrnuty náklady zhotovitele s případným vymáháním ceny. Zhotovitel si vyhrazuje právo takové náklady, a to včetně nákladů třetích stran, účtovat na vrub zadavatele.
  12. Jestliže je zadavatel v prodlení s placením ceny, a to i přes písemné upozornění zhotovitele, je zhotovitel oprávněn omezit nebo přerušit poskytování služeb souvisejících s funkceschopností díla. Veškeré důsledky, náklady a škody s tím spojené nese v celém rozsahu zadavatel; není tím však dotčena povinnost zadavatele platit sjednanou cenu v celém rozsahu.
 6. Čl. 6.: Předání díla

  1. Předání díla se uskuteční zasláním předávacího protokolu, zasláním vyrozumění o dokončení díla, nebo zasláním přístupů k dílu zhotovitelem zadavateli na jeho poštovní, nebo elektronickou adresu. Součástí předávacího protokolu může být jako příloha samotné dílo, odkazy na stáhnutí díla, nebo přístupy k ovládání díla. Pro předání díla není podmínkou, aby předávací protokol, vyrozumění o dokončení, nebo přístupy k dílu zadavatel převzal, postačí, že zadavateli byli zhotovitelem některé z uvedených vyrozumění o dokončení díla prokazatelně zaslány.
  2. Zadavatel je povinen zhotovitele informovat nejpozději do deseti pracovních dní od předání díla o všech výhradách nebo nesrovnalostech. Pokud tak neučiní, platí, že dílo je řádně předáno.
 7. Čl. 7.: Platnost smluvního vztahu

  1. Smlouva o dílo se vždy sjednává na dobu určitou, přičemž tuto dobu stanovuje akt předání díla. Některé smluvní podmínky v těchto všeobecných obchodních podmínkách však přetrvávají i nadále. Jsou to zejména body určující způsob placení ceny, záruku na dílo, licenční podmínky, nebo jakákoliv jiná ustanovení, která mají vztah k delšímu trvání. V případě, že je se zadavatelem sjednána smlouva o poskytování služeb, její platnost se automaticky sjednává na dobu neurčitou, není-li ve smlouvě o poskytování služeb toto výslovně stanoveno jinak.
  2. Dodatkem ke smlouvě o dílo může být vymezena platnost smluvního vztahu jako relativní, kdy je smluvní vztah platný do doby předání díla, aniž by byl znám přesný termín předání díla. Toto vymezení má význam u dlouhodobých nebo jinak rozsáhlých projektů, kdy nelze přesně určit dobu do jejich předání. V takovém případě se postupuje podle všech bodů článku 2 těchto obchodních podmínek, kdy v jednotlivých úsecích práce na díle doprovázených dodatky o změně předmětu plnění se vytyčuje zejména cena každé jedné etapy prací na díle, termín dodání, nebo revize každé etapy a předmět plnění v každé etapě. Každá z takových etap je ukončena buď předáním díla podle bodu 1 článku 6 těchto obchodních podmínek, nebo revizí podle bodu 7 čl.2, bodu 5 článku 3 a bodu 2 článku 4 těchto obchodních podmínek. V úpravě ceny dodatku ke smlouvě o dílo popisujícím určitou etapu prací na díle podle tohoto bodu je stanovena i splatnost ceny a forma úhrady. Pokud tak není učiněno, je splatnost stanovena na sedm kalendářních dnů od doby vystavení daňového dokladu, nebo příkazu k úhradě.
  3. Platnost smlouvy může být předčasně ukončena pouze s písemným souhlasem obou smluvních stran, přitom součástí takového ukončení musí být dohoda o vzájemném vyrovnání.
  4. Pokud zadavatel vlivem okolností spočívajících na jeho straně odstoupí od smlouvy v době její platnosti, zříká se tím nároku na dílo, přičemž je povinen zhotoviteli uhradit cenu za veškeré proběhlé práce do data převzetí odstoupení ze strany zadavatele, minimálně však jednu polovinu celé sjednané ceny díla. Odstoupení musí zadavatel zhotoviteli dodat v písemné formě.
  5. Pokud zadavatel svým jednáním zdržuje práci na díle, a pokud se vlivem takového jednání prodlouží termín předání díla tak, že doba prodloužení bude větší než celková doba původně sjednaná, nebo upravená dodatky, je zhotovitel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy s tím, že zadavateli vzniká povinnost uhradit zhotoviteli všechny proběhlé práce spojené s plněním díla, zejména pak podle bodu 5 čl. 5 těchto podmínek. Zhotoviteli tím zároveň odpadá povinnost předat dílo zadavateli.
  6. Smlouva nezaniká zánikem některé ze smluvních stran. Závazky vyplývající ze smlouvy o dílo, nebo smlouvy o poskytování služeb přebírá v plném rozsahu nástupce té které zaniklé smluvní strany.
 8. Čl. 8.: Záruční podmínky

  1. Na dílo se vztahuje záruka v délce stanovené platnými zákony České republiky.
  2. V případě poruchy díla po dobu záruky zhotovitel takovou poruchu odstraní do dvaceti pracovních dnů od data, kdy byla porucha zadavatelem nahlášena. Takovou poruchu odstraní zhotovitel bez nároku na odměnu. Náklady spojené s provozem díla a přesunem díla jsou v rámci záruční opravy hrazeny zadavatelem. Nahlášení poruchy se stává platným pouze v případě, že zadavatel prokazatelně písemnou formou (poštou nebo elektronicky) takovou informaci předá zhotoviteli na jím uvedené známé a prokazatelně kontaktní údaje.
  3. Za poruchu ani chybu díla se nepovažuje jakákoliv nefunkčnost díla na zařízení nebo programu, jehož parametry nebyly v době uzavírání smlouvy o dílo nebo objednávky známy. Jde zejména o zobrazení a funkčnost díla na nových typech nebo verzích internetových prohlížečů, operačních systémů, displejích, nebo jakékoliv kombinaci softwaru a hardwaru, který v době podepisování smlouvy o dílo nebo objednávky ještě neexistoval, nebo nebyl rozšířen.
  4. Za poruchu ani chybu díla se nepovažuje jakákoliv nefunkčnost díla na zařízení, nebo programu, který není vyjmenován ve smlouvě o dílo, a/nebo v jejích dodatcích, či objednávce a/nebo v jejích dodatcích. Jedná se především o exotické typy internetových prohlížečů, operačních systémů a kombinaci softwaru a hardwaru, které nepatří ke standardu a které nesplňují podmínky W3C.
  5. Za poruchu ani chybu díla se nepovažuje špatné zobrazení obsahu díla zapříčiněné neodbornou prací zadavatele, nebo jím pověřeného správce obsahu s redakčním systémem díla (cms).
  6. Za poruchu ani chybu díla se nepovažuje později zjištěný nedostatek díla, který by znamenal změnu předmětu plnění smlouvy o dílo.
  7. Záruka se nevztahuje zejména na všechny služby, které zhotovitel nemůže ovlivnit. Například, bude-li zadavatel provozovat dílo na svém (zadavatelově, nebo zadavateli třetí osobou zřízeném) hostingu, zhotovitel neručí a neodpovídá za žádné chyby (smazání, nefunkčnost atd.), které mohou být způsobeny neodborným zásahem na úrovni hostingu (smazání některých částí díla, zadržení systémových prostředků nutných pro bezproblémovou funkci díla atd.) nebo výpadkem služeb či některých jejich částí na straně hostingu (poruchy serveru atd.).
  8. Záruka se nevztahuje na funkčnost díla v případě, že poskytovatel služeb změní pravidla pro provoz svých služeb a tato pravidla nebudou splňovat některý z požadavků na systémové prostředky díla uvedených ve smlouvě. Pro tento případ se stanovuje výjimka – pokud takovým poskytovatelem bude zhotovitel, tak se podle tohoto bodu nefunkčnost díla naopak za vadu považuje a vztahuje se na ni záruka v plné míře.
  9. Záruka se nevztahuje na žádné služby a části díla, které nejsou předmětem díla stanoveným ve smlouvě o dílo a/nebo jejích dodatcích, nebo v objednávce a/nebo jejích dodatcích. (Jedná se zejména o obsah díla podle bodu 9 článku 2 těchto podmínek.)
  10. Záruka okamžitě zaniká v případě, že zadavatel, nebo jiná jím pověřená osoba nebo třetí osoba, ale nikoliv zhotovitel nebo jím pověřená osoba, svým neodborným zásahem dílo poškodí. Jedná se zejména o smazání či přesunutí systémově důležitých souborů, změna jakékoliv jejich části, nebo obecně jakákoliv neodborná práce se systémovými soubory vedoucí k nefunkčnosti nebo poškození díla. Pokud zaviněním nebo přispěním zadavatele dojde k úpravě, změně, nebo ztrátě jakýchkoliv systémových souborů díla, dílo je automaticky podle tohoto bodu považováno za poškozené bez ohledu na jeho projevy a automaticky tím zaniká záruka.
  11. Záruka okamžitě zaniká v případě, že si zadavatel vyžádá plný administrátorský přístup k dílu. (Takový přístup umožňuje manipulaci s dílem na úrovni tzv. root uživatele, tedy provádět např. změnu zobrazovacích pravidel, změnu kódu atd. Takový účet není zadavateli standardně poskytován, protože představuje potenciálně vysoké riziko neodborného zásahu do díla a zničení některé části díla, nebo dokonce celého díla. Vyžádaným předáním takových přístupů k takovému účtu (root uživatel, nebo administrátor uživatel) se zadavatel výslovně VZDÁVÁ všech záruk na dílo.
  12. Zhotovitel může po dobu záruky archivovat obraz (kopii) díla, které podle těchto všeobecných obchodních podmínek předal zadavateli. V případě požadování záruky ze strany zadavatele v době platnosti záručních podmínek má zhotovitel právo reklamované dílo zadavatele porovnat s odpovídající svojí kopií. Pokud se kopie liší od zadavatelem reklamovaného díla, znamená to, že dílo není v původním stavu a nevztahuje se tedy na něj žádná záruka, zejména podle bodu 10 čl. 8 těchto podmínek. V případě díla obsahujícího systém pro správu obsahu (cms), je zhotovitel oprávněn takto porovnat pouze neobsahovou část díla, na kterou jedinou by se podle těchto podmínek záruka byla bývala vztahovala. Rozpory mezi reklamovaným dílem nebo jeho částí na straně jedné a kopií (obrazem) takového díla u zhotovitele na straně druhé, bere zadavatel jako dostatečný důvod neplatnosti záruky.
  13. Zhotovitel se výslovně zříká jakékoliv zodpovědnosti za škody způsobené provozem díla nebo jeho nefunkčností, a to na všech stranách. Zadavatel si je vědom všech rizik, která jsou spojena s případnou poruchou nebo nedostatkem díla a tato rizika v plné míře podstupuje.
  14. V případě, že zhotovitel poskytuje zadavateli služby podle smlouvy o poskytování služeb, a zadavatel zhotoviteli takové služby zaplatí, stvrzuje tím spokojenost s poskytováním služeb a na tyto služby nevzniká žádná záruka. Jedná se zejména o poradenství, jehož produkt je nefyzické povahy a nelze je přesně kvantifikovat a definovat jejich technické vlastnosti a pod.
 9. Čl. 9.: Autorská práva a licenční podmínky

  1. Zaplacením ceny díla podle čl. 5 těchto podmínek se zadavatel stává právoplatným majitelem licence k dílu, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, nebo pokud něco jiného nestanovují obchodní podmínky vztahující se na konkrétní službu nebo licenci čerpanou prostřednictvím specializovaných služeb nebo e-shopů zhotovitele. Takové dílo pak může zadavatel využívat ke komerční činnosti, prodávat a pronajímat je třetím osobám, a jakkoliv s ním obchodně nakládat bez vědomí zhotovitele.  Tímto se ale zadavatel nestává autorem a nemá právo osvojovat si autorství díla, zejména prohlášeními, zvukovými nahrávkami, textovými sděleními, nebo při osobním jednání s třetími stranami ani jakkoliv jinak.
  2. Zadavatel nemá právo k rozmnožování díla (kopírování, vypalování, tisk, posílání e-mailem, přenosu do datového cloudu a pod.) a k prodeji těchto kopií, pronájmu kopií, darování kopií, provozování kopií, nebo k jakémukoliv nakládání s takovými kopiemi. Tato omezení nezanikají ukončením smlouvy o dílo, ale přetrvávají stále.
  3. Zadavatel není oprávněn jakkoliv využívat grafických, systémových, nebo obsahových prvků díla, jejichž autorem je zhotovitel, není oprávněn sdělovat třetím osobám jejich povahu ani know hov zhotovitele a jakkoliv je šířit.
  4. Zadavatel neplatí zhotoviteli žádné autorské ani licenční poplatky, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, nebo pokud něco jiného nestanovují obchodní podmínky vztahující se na konkrétní službu nebo licenci čerpanou prostřednictvím specializovaných služeb nebo e-shopů zhotovitele.
  5. Porušení bodu 2 a 3 čl. 9 těchto všeobecných obchodních podmínek ze strany zadavatele je chápáno jako hrubé porušení licenčních a autorských práv zhotovitele a poškození jeho obchodních zájmů. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn požadovat po zadavateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny díla. V případě opakování takového přestupku má zhotovitel právo odejmout zadavateli právo k provozování díla, a pokud zhotovitel zároveň zadavateli zajišťuje služby nutné pro provoz díla, je rovněž oprávněn tyto služby přerušit. Veškeré důsledky, náklady a škody s tím spojené nese v celém rozsahu zadavatel; současně tím však není dotčena povinnost zadavatele platit sjednanou cenu (pokutu) v celém rozsahu.
 10. Čl. 10.: Ostatní ujednání

  1. Ujednáním o smluvních pokutách uvedených ve smlouvě či těchto obchodních podmínkách nejsou dotčeny nároky oprávněné strany na náhradu škody ani její výše, ani jiná práva ze smlouvy nebo zákona vyplývající, pokud není ve smlouvě, objednávce a/nebo jejich přílohách stanoveno jinak (viz. bod 4 a 6 článku 7).
  2. Zadavatel není oprávněn postoupit svá práva nebo pohledávky vůči zhotoviteli na třetí osoby ani je jednostranně započíst na své závazky vůči zhotoviteli bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
  3. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, smlouvy o poskytování služeb nebo objednávky a těchto všeobecných obchodních podmínek přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
  4. Všechny právní úkony podle smlouvy, zejména její změny, dodatky či jednostranné právní úkony smluvních stran musí mít písemnou formu; za písemnou formu se pro účely smlouvy nebo objednávky a těchto obchodních podmínek považuje i zaslání prostřednictvím e-mailu s výjimkou výpovědi smlouvy.
  5. Písemnost zaslaná v souladu se smlouvou, s objednávkou nebo s těmito obchodními podmínkami se považuje za doručenou dnem jejího osobního předání proti podpisu anebo druhým dnem následujícím po dni předání doporučené zásilky, a to i když smluvní strana vyzvedla zásilku později, nevyzvedla ji, nebo se o jejím uložení ani nedozvěděla. Zásilky budou adresovány na adresu smluvní strany uvedenou ve smlouvě, nesdělí-li následně písemně adresu jinou. Písemnost zaslaná prostřednictvím e-mailu se považuje za doručenou dnem následujícím po dni, ve kterém byla odeslána na e-mailovou adresu zadavatele uvedenou ve smlouvě, objednávce a/nebo jejich přílohách, pro poskytovatele na adresu uctarna@light-evolution.com
 11. Čl. 11.: Závěrečná ujednání

  1. Ve všech záležitostech spojených s plněním smlouvy a/nebo objednávky jsou oprávněny jménem smluvních stran vystupovat a činit právní úkony všechny osoby, o kterých lze důvodně předpokládat, že jejich postavení je k takové činnosti opravňuje, nestanoví-li smlouva, objednávka a/nebo jejich přílohy jinak.
  2. Smluvní strany se zavazují vzájemně bezodkladně informovat o všech změnách, které se týkají údajů o nich.
  3. Veškeré právní vztahy vyplývající ze smluv a/nebo objednávek se řídí platnými zákony České republiky.
  4. Smluvní strany jsou povinny si poskytovat veškerou vzájemnou součinnost nezbytnou k řádnému plnění smlouvy a/nebo objednávky.
  5. Pokud jednotlivá ustanovení těchto podmínek, smlouvy, objednávky a/nebo jejich příloh byla neplatná, nebo se neplatnými stala, nebude tím dotčena platnost smlouvy či objednávky jako celku. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě neplatné ustanovení nahradí platným ustanovením, které by se, pokud je to právě přípustné, blížilo tomu, co by smluvní strany bývaly byly chtěly, pokud by tento bod měly na mysli.
  6. Ujednání smlouvy a objednávky a jejich příloh mají přednost před ujednáními uvedenými v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
Top